Komunikat Dyrekcji w sprawie organizacji opieki od 6 maja

Luboń, 2 maja 2010 roku.

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż działając w oparciu o przepisy prawa oraz wydane na ich podstawie przez organy administracji państwowej ( w tym m.in. GIS    i MEN) zalecenia w postaci dokumentów, w tym m.in. :

– „ Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego      z dnia 30 kwietnia 2020r.”,

– „Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego”  

– Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, 

– innych informacji i zaleceń publikowanych na oficjalnych stronach internetowych instytucji i urzędów, ze szczególnym uwzględnieniem tych  zawartych na stronie www.gov.pl  oraz www.gis.gov.pl, podjęłam decyzję o uruchomieniu w I etapie, tj. w okresie 6-22 maja br. dwóch grup przedszkolnych, w których opieką objęte zostanie maksymalnie 16 wychowanków.

Na podstawie przesłanych do przedszkola deklaracji stwierdzam, iż ogólny wykaz zainteresowanych rodziców obejmuje większą niż 16 liczbę wychowanków, co do których istnieje deklarowana potrzeba objęcia ich   opieką przedszkolną w ww. okresie z tym jednak zastrzeżeniem, że nie zawsze zgłoszenia dotyczyły wszystkich dni, tygodni czy pełnego wymiaru koniecznej opieki.

W wyniku konieczności dostosowania się do limitów, procedur i ograniczeń płynących z cytowanych powyżej rozstrzygnięć organów państwowych, ustaliłam w drodze decyzji dyrektora przedszkola osobowy skład obu grup.  W swoim działaniu kierowałam się tym, aby w pierwszej kolejności przyjąć dzieci, których rodzice są w sytuacji absolutnie przymusowej, o której mowa była w wystąpieniu premiera rządu z dnia 30.04. 2020r. tj.     w szczególności (ale nie tylko) rodziców zaangażowanych w walkę z koronawirusem, w tym rodziców pracujących w służbach medycznych, paramedycznych, opieki społecznej, służbach mundurowych, itd.

Pod uwagę brałam tez deklarowane przez rodziców zapotrzebowanie       w kontekście poszczególnych dni i wymiaru godzinowego takiej opieki, pierwszeństwa udzielając tym rodzicom, którzy deklarowali konieczność objęcia opieką ich dziecka przez cały wymieniany okres i w pełnym, tj. co najmniej 8-10 godzinnym wymiarze czasu. Informuję, że wszystkie takie zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wszystkich pozostałych rodziców, którzy potrzebowaliby opieki na kilka dni w tygodniu bądź w mniejszym wymiarze czasowym, uprzejmie proszę o zrozumienie i cierpliwość.

Informuję także, iż byłam zmuszona, z uwagi na potrzebę podejmowania decyzji i wdrażania procedur w trybie pilnym, pominąć potrzeby tych rodziców, którzy (często nie z własnej winy) nie przekazali do przedszkola w wyznaczonym terminie jednoznacznej informacji o konieczności objęcia ich dzieci opieką w przedszkolu. 

W okresie 6-22 maja br., biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania możemy zapewnić funkcjonowanie przedszkola w nieco ograniczonym wymiarze godzinowym, tj. od poniedziałku do piątku,  pomiędzy  7.00-17.00,   z tym jednak zastrzeżeniem, że :

– przyjmowanie dzieci pod opiekę będzie odbywało się wyłącznie pomiędzy
7.00 do 8.30,

– odbiór dzieci będzie możliwy wyłącznie w godzinach 15.30 – 17.00.

Mam pełną świadomość, że powyższe ramy czasowe nie odpowiadają w stu procentach wszystkim deklaracjom zapotrzebowania, złożonym przez rodziców. Zostały one wyznaczone w oparciu o dyspozycje formalne,         o których mowa na wstępie oraz posiadane w bieżącej dyspozycji zasoby kadrowe przedszkola.

W przypadku, gdyby powyższe ramy czasowe nie mogły być jednak zaakceptowane przez któregoś z rodziców dzieci przyjętych w pierwszym rozstrzygnięciu, takie miejsce pojawi się w puli miejsc przekazanych do dyspozycji rodzicom dzieci, które nie zostały ujęte na liście dzieci przyjętych pod opiekę w okresie 6-22.05. w pierwszej kolejności (lista rezerwowa). O pojawieniu się takiego miejsca będę informowała zainteresowanych rodziców na bieżąco.


Spotkanie informacyjne online z Rodzicami Dzieci zakwalifikowanych do pobyty w placówce odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 4.05.2020r., szczegóły odnajdziecie Państwo w kierowanej do Państwa jeszcze dzisiaj komunikacji mailowej.

Informuję, że w przypadku dzieci pozostających nadal w domu zajęcia i spotkania online będą prowadzone jak dotychczas, z tą jednak różnicą, że  z uwagi na konieczność osobistego sprawowania przez naszych nauczycieli opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu, zapewne  trochę zmienią się godziny spotkań online, o tym jednak poinformuję Państwa po najbliższej radzie pedagogicznej, której termin ustalono na 4 maja br. 

W załączeniu przesyłam linki do niektórych dokumentów, na które powołuję się w pierwszej części niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku i w oczekiwaniu na zwykłe dni,

Grażyna Pawlowska

Dyrektor Przedszkola

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Wytyczne MEN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *